Kategorie

Studio Graficzne

 

Regulamin

PRZECZYTAJ PONIŻSZY REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI BARDZO DOKŁADNIE ZANIM DOKONASZ REJESTRACJI I W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI NA ADRES: zapytanie.sklep@miladrukarnia.pl

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MIŁA DRUKARNIA

                                                                                                        

1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Definicje

 

Dane – dane osobowe Użytkownika.

 

Konto – prowadzony przez Sklep Internetowy w ramach Serwisu zbiór zasobów zawierający Dane Użytkownika, dostępny dla Użytkownika po podaniu Loginu oraz hasła.

 

Login – unikalna nazwa Użytkownika.

 

Sklep Internetowy lub Miła Drukarnia – Miła Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 118, 02-797 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000502873, Numer NIP: 9512378002, REGON: 147148243

 

Umowa - umowa sprzedaży towarów zawarta między Użytkownikiem a Sklepem Internetowym, za pomocą Serwisu, przy czym warunkiem zawarcia Umowy i uzyskania dostępu do Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy. Umowa podlega prawu polskiemu.

 

Serwis – serwis działający pod nazwą domeny: www.sklep.miladrukarnia.pl

 

Towary - produkty poligraficzne tworzone na zamówienie i sprzedawane są przez Sklep Internetowy. Specyfika i właściwości Towarów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

 

Użytkownik  lub Klient– użytkownik Serwisu. Towary sprzedawane są przez Sklep Internetowy zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym Towary dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu Towarów na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

 

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami: Koszty i sposoby dostawy, Sposoby płatności oraz Polityka Prywatności.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin zawiera warunki sprzedaży towarów przez Sklep Internetowy w ramach funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu. Sklep Internetowy działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownicy nie mogą umieszczać w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszające prawa osób trzecich.
 3. Dostęp do wszelkich funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji. Do rejestracji wymagane jest podanie Danych wskazanych w Regulaminie.
 4. Jeżeli w ocenie Sklepu Internetowego działanie Użytkownika jest niezgodne z Regulaminem lub prawem, Sklep Internetowy może skorzystać z uprawnień opisanych w rozdziale „Naruszenia”.
 5. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Danych na serwerach wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania Serwisu oraz by Serwis działał w sposób ciągły i poprawny. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przerwy w działaniu Serwisu spowodowane przez siłę wyższą, awarię serwerów a także innych okoliczności powstałych z winy osób trzecich.
 6. Sklep Internetowy nie ponosi względem Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu przekazania Sklepowi Internetowemu nieaktualnych lub nieprawdziwych Danych dotyczących Użytkownika, jeśli takie Dane wprowadził do Serwisu sam Użytkownik.
 7. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Dokonując rejestracji Konta Użytkownik zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.Umowa z Użytkownikiem

 

 1. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez pracownika Sklepu Internetowego podczas kontaktu z Użytkownikiem zamówienia złożonego przez Użytkownika.
 2. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, jednak nie później niż po rozpoczęciu drukowania produktów z indywidulanymi cechami tj. logo, nazwa firmy, adres itp. Odstąpienie powinno nastąpić pisemnie lub poprzez wysłanie e-maila na adres: zapytanie.sklep@miladrukarnia.plo treści „Rezygnuję”.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument ponosi koszty odesłania Towarów do Sklepu internetowego.
 4. Dane, zaznaczone w formularzu zamówienia jako obowiązkowe (takie jak imię i nazwisko albo nazwa Klienta, dane adresowe Klienta, adres email Klienta) są niezbędne do korzystania z Serwisu.
 5. Po wypełnieniu formularza zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy swoich danych osobowych.
 6. Użytkownik wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych potwierdza uprawnienie Sklepu Internetowego do przetwarzania jego Danych w zakresie potrzebnym do wykonania Umowy.
 7. Utworzenie Konta przez Użytkownika w ramach Serwisu jest bezpłatne.
 8. Loginem może być tylko i wyłącznie adres poczty e-mail Użytkownika, który stanowi jego unikalną nazwę i umożliwia identyfikację Użytkownika w Serwisie.
 9. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego Loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie Konta.
 10. Sklep Internetowy nie przechowuje haseł Użytkowników, a jedynie wynik ich przetworzenia za pomocą kryptograficznej funkcji skrótu oraz nie ma możliwości ich odtworzenia.

11.Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.

2.UŻYTKOWNICY

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać hasła osobom trzecim.

2.Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe Dane wymagane do korzystania z Serwisu oraz aktualizować je na bieżąco.

 

 1. Zakres i rodzaj Danych wymaganych do korzystania z Serwisu określa szczegółowo Polityka Prywatności.
 2. Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem Danych Użytkowników jest Sklep Internetowy w zakresie, w jakim je zbiera i przetwarza na potrzeby realizacji Umowy. Dane Użytkownika będą przetwarzane na potrzeby realizacji Umowy.
 2. Zmiana Danych Użytkowników posiadających Konta

 

1.Użytkownik posiada dostęp do Danych oraz prawo ich poprawiania. Użytkownik może zmienić swoje hasło lub Login oraz zaktualizować Dane na stronie internetowej Serwisu.

 1. NARUSZENIA

 

 1. Blokada i usunięcie Konta

 

 1. Jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Sklep Internetowy może ograniczyć lub zawiesić korzystanie przez takiego Użytkownika z Serwisu, m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta Użytkownika, usunąć lub zablokować Konto Użytkownika lub w inny sposób ograniczyć korzystanie z Serwisu.

2.Przed podjęciem powyższych działań Sklep Internetowy prześle Użytkownikowi ostrzeżenie drogą mailową.

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 

 1. Sposób składania Zamówienia Towarów

 

 1. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem www.sklep.milardukarnia.pl, a następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Towarów wybrać interesujący go Towar. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, łączną cenę zamawianych Towarów, dane i adres Klienta, a także dane i adres odbiorcy Towaru, jeśli jest nim inna osoba niż Klient i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.

 

 1. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta, jednak informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia zostanie przesłanaw najbliższy następny dzień roboczy.

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy jest złożenie przez Klienta zamówienia w Serwisie www.sklep.miladrukarnia.pl oraz dokonanie przez Klienta wszystkich wymaganych czynności opisanych w Regulaminie, a także przesłanie projektu graficznego, jeżeli Klient wybrał opcję z własnym projektem.

 

 1. Klient, który ma swój projekt: wybiera Towar z listy Towarów dostępnej w ofercie Sklepu Internetowego. Po dokonaniu przelewu i potwierdzeniu zamówienia przez pracownika Sklepu Internetowego zamówienie zostanie zrealizowane.

 

 1. W przypadku, gdy Klient ma swój projekt proszony jest o przeslanie go e-mailem na następujący adres: zapytanie.sklep@miladrukarnia.pllub wetransferem oznaczając plik bądź wpisując w temacie e-maila nr zamówienia. Sklep nie archiwizuje plików przesłanych przez Klientów.6. Klient, który nie ma swojego projektu otrzyma w opisie Towaru informację, że projekt może dodatkowo zamówić w Sklepie Internetowym. 

 

 1. W przypadku wybrania przez Klienta opcji z dodatkowo płatnym projektem graficznym, po weryfikacji przez opiekuna Klienta jego potrzeb i oczekiwań, zostaną Klientowi przedstawione od 1-3 propozycji projektu. Klient wybiera jedną z nich, która następnie zostanie dopracowana o jego uwagi. W przypadku każdego wykonywanego przez Sklep projektu, opiekun poinformuje Klienta o jego cenie, a Klient zobowiązany jest cenę potwierdzić mailem - na tej podstawie zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.

 

 1.  Procedura akceptacji projektu graficznego przebiegać będzie w następujący sposób:
 2. a) Po wstępnym ustaleniu potrzeb Klienta, otrzyma on od 1- 3 propozycji projektu, z których wybiera jedną.
 3. b) Po wybraniu jednej z propozycji, o których mowa powyżej Klient przesyła droga mailową swoje uwagi i propozycje zmian.
 4. c) Sklep Internetowy wprowadza poprawki i wysyła poprawiony projekt.
 5. d) Klient może wprowadzić do 5 poprawek w projekcie przygotowanym na podstawie jego uwag.  Za poprawki uważane są:

- drobna zmiana w tekście

- zmiana zdjęcia 

- zmiana kolorów

 1. e) Po ich wykorzystaniu należnych Klientowi poprawek zostanie naliczona dodatkowa opłata za pracę grafika w wysokości 70 zł/ godzinę netto. Klient zostanie poinformowany przez Sklep Internetowy o rozpoczęciu naliczania dodatkowej opłaty przed ich naliczeniem. Zmianami mającymi wpływ na podwyższenie ceny są:

- wymiana całkowita tekstu

- zmiana ilości tekstu

- zmiana całkowita koncepcji graficznej

- zmiana formatu

- zmiana tła

 1. f) Sklep Internetowy po uwzględnieniu ewentualnych poprawek przesyła Klientowi ostateczną wersję projektu.
 2. g) Po ostatecznym zaakceptowaniu projektu przez Klienta, Sklep Internetowy rozpocznie produkcję.

 

 1. Serwis www.sklep.miladrukarnia.pl  nie odpowiada za treści zawarte w projektach przesłanych przez Klienta oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Klienta. Serwis nie odpowiada także za projekty przygotowane przez www.sklep.miladrukarnia.pl, ostatecznie zatwierdzone przez Klienta, a w których to już po druku Klient dopatrzy się nieprawidłowości.  Jeżeli materiały przesłane przez Klienta zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.

 

 1. Po złożeniu zamówienia Serwis www.sklep.miladrukarnia.pl zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Klientem za pomocą e-maili lub telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sklep Internetowy będzie oczekiwał od Klienta.

 

 1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Klienta  nie później niż w terminie 48 godzin liczonych od pierwszego dnia roboczego po otrzymania zamówienia.

 

 1. Zamówienie może być dokonane w imieniu Klienta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą należyte umocowanie do reprezentowania Klienta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

 

 1. W przypadku zamówienia przez Kupującego Towaru, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Klienta, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

 

 1. Dostawa Towarów

 

 1. Sklep Internetowy dostarczy Towar Klientowi w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Towarów realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta- w terminie uzgodnionym z Klientem i wskazanym w przesłanej do Klienta korespondencji e-mail.

 

 1. Czas dostawy jest uzależniony od wyboru formy dostawy - w przypadku dostawy za pomocą kuriera czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych od potwierdzenia zakończenia realizacji zamówienia (termin realizacji będzie podany przy każdym Towarze w opisie).

 

 1. Termin wysyłki Towaru jest liczony od momentu otrzymania przez Klienta od potwierdzenia zakończenia realizacji zamówienia. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku – a w indywidulanie uzgodnionych przez Strony przypadkach również w weekendy. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Serwisu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z awarii sprzętu, działania siły wyższej lub osób trzecich.

 

 1. Towar jest wysyłany przez Sklep Internetowy na adres na terenie Polski wskazany przez Klienta, na koszt Klienta.

 

 1. W przypadku nie doręczenia Towaru z powodów zależnych od Klienta lub odbiorcy Towaru i konieczności jego ponownego wysłania przez Sklep Internetowy, Klient zostanie obciążony kosztami ponownej wysyłki Towaru.

 

 1. Sklep Internetowy zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Klient sprawdził zawartość paczki w obecności kuriera w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Klient powinien zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Sklep Internetowy nie odpowiada za zniszczenia Towarów powstałe z winy firmy kurierskiej.

 

 1. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Klienta (lub osoby upoważnionej przez Klienta do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

 

 1. 8. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, przesyłka jest zwracana do Sklepu Internetowego na koszt Klienta.

 

 1. Forma płatności

 

 1. Obowiązującą w Sklepie Internetowym formą płatność jest przelew.

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 

 1. Reklamacje

 

 1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: zapytanie.sklep@miladrukarnia.pl

 

 1. Sklep Internetowy odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu (z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej). Użytkownik może złożyć reklamację na dostępnym na stronie formularzu  bądź pisemnie na adres e-mail Sklepu Internetowego podany w niniejszym Regulaminie. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie. 
 2. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 72h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sklep Internetowy powiadomi Klienta w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.  W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego drogą mailową w celu poprawnej weryfikacji otrzymywanych maili oraz rozpatrzenia sprawy bez zbędnej zwłoki Klient proszony jest o zatytułowanie maila „REKLAMACJA”. Po otrzymaniu zgłoszenia Sklep potwierdzi otrzymanie maila tą sama drogą. W przypadku zwłoki Sklepu z potwierdzeniem, Klienci proszeni są o kontakt telefoniczny. 
 3. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 4. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu Internetowego reklamowany Towar wraz z opisem reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sklepu Internetowego z tytułu odbioru reklamowanego Towaru i jego ponownej wysyłki do Klienta może zostać obciążony Klient.
 5. Zmiany Regulaminu

 

1.Użytkownicy posiadający konto w Serwisie Sklepu Internetowego zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Serwisie Sklepu Internetowego, Użytkownik akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3.Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie, zakładając, że wspomniany Użytkownik nie posiada zamówień w realizacji, do których zastosowanie ma pkt 4 poniżej. Niezwłocznie po zakończeniu realizacji zamówienia Użytkownik może usunąć swoje Konto w Serwisie.

4.Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. O każdej zmianie będzie informować Użytkowników na stronie internetowej Serwisu.

4.Postanowienia końcowe

 

 1. Nieważność bądź uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne, nie powoduje utraty mocy jego pozostałych postanowień.

2.Umowa zawarta między Użytkownikiem a Sklepem Internetowym oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji właściwych polskich sądów powszechnych.

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie narusza i nie ogranicza w jakikolwiek sposób praw przysługujących Użytkownikom korzystającym z Serwisu w charakterze konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.)  (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Klient będący konsumentem ma możliwość rozważenia pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń polubownie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 19.04.2016.